Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

In Norwegian:
For å padle anbefaler vi at du har NPF våttkort for grunnkurs, ev. EPP2 eller BCU 2star. For utleie av SUP trengs ikke dette. Du kan ta med en venn uten sertifisering, men da er du ansvarlig for sikkerheten for vedkommende. Ved leie av kajakk eller SUP må leietaker må være over 18 år og kunne svømme. Flytevest skal benyttes.

Sikre kajakken godt når du går i land. Vær obs på at det kan være opptil ca. 3 meters høydeforskjell mellom flo og fjære. 

Leide kajakker leveres tilbake på utleiestedet før kl. 21.00 på siste dag. Eventuelt ved særskilt avtale. Kajakker m/ utstyr skal være rengjort og fri for både sand og vann når det blir levert tilbake. Om dette ikke er gjort forekommer det et rengjøringsgebyr på 200kr.

In English:
Upon renting sea kayaks or bikes you assume all responsibility for your own safety and the rented equipment. For sea kayaking rentals you consent to having a certificate as NPF våttkort, BCU two star or similar certification. You may bring another friend who does not have the certificate provided that you take full responsibility for his/her safety. You also need to be over 18 years old and be able to swim. Life jacket must be worn at all times when in a kayak.

Secure the kayak thoroughly upon disembarking. Please note that there may be an approximate height difference of up to 3 meters between high and low tide.

Kayaks rented must be returned to the rental facility by 9:00 PM on the final day of rental, unless otherwise agreed upon. Kayaks and equipment must be cleaned and free of sand and water upon return. Failure to do so will result in a cleaning fee of NOK 200

Negligent use of the rented equipment may be charged upon you as a customer if it surpasses normal wear and tear.

In Norwegian:
Ved leie av sykkel er leietaker ansvarlig for å bruke hjelm og følge regler i trafikken. All sykling skjer på eget ansvar: Karlsen Kajakk & Sykkel ENK har kun ansvar for at sykler er i forskriftsmessig stand før utleie.

Sykler og inkludert utstyr skal leveres tilbake i samme stand som ved utleie, på samme sted og på avtalt dato. 

Ved henting og levering av sykler utenfor åpningstider må det avklares minst én dag før utleie.

Generelt: 
Ved manglende innlevering på avtalt innleveringsdag vil det påløpe en ekstrakostnad på kr 700 per dag som går før sykkelen blir levert. Dette gjelder per sykkel. 

Ved levering av sykler etter stengetid, utenom særskilt avtale vil det forekomme et gebyr på kr 500.

In English:
When renting a bicycle, the renter is responsible for wearing a helmet and adhering to traffic rules. All cycling occurs at the renter’s own risk: Karlsen Kajakk & Sykkel ENK is only responsible for ensuring the bicycles are in regulatory condition before rental.

Bicycles and included equipment must be returned in the same condition as at the time of rental, at the same location, and on the agreed date.

For pick-up and return of bicycles outside of business hours, arrangements must be made at least one day prior to rental.

Generally:
If the bicycle is not returned on the agreed date, an additional cost of NOK 700 per day will be incurred until the bicycle is returned. This applies per bicycle.

If bicycles are returned after closing time, without a special agreement, a fee of NOK 500 will be charged.

 

 

In Norwegian:
Dersom du ferdes med kajakk vil det alltid være en risiko for å kantre. Ved sykling er det også en risiko for å skade seg. Derfor er det viktig å ta forholdsregler for å ivareta egen sikkerhet. All aktivitet med leiet utstyr eller guidede turer skjer på eget ansvar og risiko.

Du er ikke dekket av noen forsikring fra Karlsen Kajakk & Sykkel. Kontroller om din forsikring gjelder ved skader eller tap av leid utstyr.

Ved skader eller tyveri av leid utstyr er du ansvarlig.

In English:
When kayaking, there is always a risk of capsizing. When biking there is also a risk of injury. Therefore, it is important to take precautions to ensure your own safety. All activities with rented equipment or guided tours are undertaken at your own risk.

You are not covered by any insurance from the lessor. Check if your insurance covers damages or loss of rented equipment.

In the event of damage or theft of any rental equipment, you are responsible.

In Norwegian:
For å kansellere må du kontakte oss på E-post: henning@heroy-kajakk.no. Hvis du ønsker å endre dag eller aktivitet vil vi prøve vårt beste, men dette kan ikke garanteres. Om dette ikke lar seg gjøre forholder vi oss til kanselleringsvilkårene.

Kanselleringsregler for leie av kajakk:
– Avbestilling minst 5 dager før utleie vil refunderes med 100% av totale beløp

– Avbestilling mellom 5-2 dager før utleie vil refunderes med 50% av totale beløp

– Ved avbestilling mindre enn 2 dager (48t) før leie vil ikke betalingen refunderes

Vi belaster beløpet i NOK fra kortet ditt på bestillingsdagen. Et refundert beløp vil gjenspeile valutakursen på dagen tilbakebetalingen utføres og ikke det nøyaktige beløpet du betalte i din valuta.

Avbestillinger/endringer fra vår side: Karlsen Kajakk & Sykkel ENK og våre partnere forbeholder seg retten til å avbryte aktiviteten til enhver tid av sikkerhetsmessige årsaker. I så fall vil du bli tilbudt et alternativt produkt eller dato. Hvis du ønsker å avslå dette, vil du motta full refusjon

Jurisdiksjon:
Våre bestillingsbetingelser og enhver avtale de omfatter reguleres i alle henseender av norsk lov. Begge parter er enige om at enhver tvist, krav eller annet som oppstår mellom oss i forbindelse med kontrakten eller bestillingen, skal behandles av lokal domstol

In English:
To cancel you must contact us by Email: henning@heroy-kajakk.no. If you wish to change date or activity we will try our best but this can not be guaranteed and our cancellation policies are followed if not. 

Cancellation policy for Kayak rental:
– Cancellations can be made until 5 days before the rental, with a 100% refund

– Cancellations can be made between 5-2 days before the rental, with a 50% refund

– Cancellations less than 2 days (48h) before the rental will not be refunded.

We charge the amount in NKR from your card on the day of the booking. A refunded amount will reflect the exchange rate on the day the refund is issued and not the exact amount you paid in your currency.

Cancellations/changes by us: Karlsen Kajakk & Sykkel ENK, and our partners reserve the right to cancel the activity at any point for safety reasons. In this event you will be offered an alternative product or date. If you wish to decline this, you will receive a 100% refund.

Jurisdiction
Our booking conditions and any agreement to which they apply are governed in all respects by Norwegian law. We both agree that any dispute, claim or other matter which arises between us out of or in connection with your contract or booking will be dealt with by the local court.

In Norwegian:
For å kansellere må du kontakte oss på E-post: henning@heroy-kajakk.no. Hvis du ønsker å endre dag eller aktivitet vil vi prøve vårt beste, men dette kan ikke garanteres. Om dette ikke lar seg gjøre forholder vi oss til kanselleringsvilkårene.

Kanselleringsregler for leie av sykkel:
– Avbestilling minst 7 dager før utleie vil refunderes med 90% av totale beløp

– Avbestilling mellom 7-2 dager før utleie vil refunderes med 50% av totale beløp

– Avbestilling mindre enn 2 dager (48t) før utleie vil ikke refunderes

Vi belaster beløpet i NOK fra kortet ditt på bestillingsdagen. Et refundert beløp vil gjenspeile valutakursen på dagen tilbakebetalingen utføres og ikke det nøyaktige beløpet du betalte i din valuta.

Avbestillinger/endringer fra vår side: Karlsen Kajakk & Sykkel ENK og våre partnere forbeholder seg retten til å avbryte aktiviteten til enhver tid ved sikkerhetsmessige årsaker eller ved tekniske problemer med syklene som vi ikke kan forutse. I så fall vil du bli tilbudt et alternativt produkt eller dato. Hvis du ønsker å avslå dette, vil du motta full refusjon.

Jurisdiksjon:
Våre bestillingsbetingelser og enhver avtale de omfatter reguleres i alle henseender av norsk lov. Begge parter er enige om at enhver tvist, krav eller annet som oppstår mellom oss i forbindelse med kontrakten eller bestillingen, skal behandles av lokal domstol

In English:
To cancel you must contact us by Email: henning@heroy-kajakk.no. If you wish to change date or activity we will try our best but this can not be guaranteed and our cancellation policies are followed if not. 

Cancellation policy for Kayak rental:
– Cancellations can be made until 7 days before the rental, with a 90% refund

– Cancellations can be made between 7-2 days before the rental, with a 50% refund

– Cancellations less than 2 days (48h) before the rental will not be refunded.

We charge the amount in NKR from your card on the day of the booking. A refunded amount will reflect the exchange rate on the day the refund is issued and not the exact amount you paid in your currency.

Cancellations/changes by us: Karlsen Kajakk & Sykkel ENK, and our partners reserve the right to cancel the activity at any point for safety reasons or technical issues. In this event you will be offered an alternative product or date. If you wish to decline this, you will receive a 100% refund.

Jurisdiction
Our booking conditions and any agreement to which they apply are governed in all respects by Norwegian law. We both agree that any dispute, claim or other matter which arises between us out of or in connection with your contract or booking will be dealt with by the local court.

In Norwegian:
For å kansellere må du kontakte oss på E-post: henning@heroy-kajakk.no. Hvis du ønsker å endre dag eller aktivitet vil vi prøve vårt beste, men dette kan ikke garanteres. Om dette ikke lar seg gjøre forholder vi oss til kanselleringsvilkårene.

Kanselleringsvilkår ved guidede turer:
– Avbestilling minst 14 dager før utleie vil refunderes med 90% av totale beløp

– Avbestilling mellom 14-7 dager før utleie vil refunderes med 50% av totale beløp

– Avbestilling mindre enn 7 dager før utleie vil ikke refunderes

Vi belaster beløpet i NOK fra kortet ditt på bestillingsdagen. Et refundert beløp vil gjenspeile valutakursen på dagen tilbakebetalingen utføres og ikke det nøyaktige beløpet du betalte i din valuta.

Avbestillinger/endringer fra vår side: Karlsen Kajakk & Sykkel ENK og våre partnere forbeholder seg retten til å avbryte aktiviteten til enhver tid av sikkerhetsmessige årsaker. I så fall vil du bli tilbudt et alternativt produkt eller dato. Hvis du ønsker å avslå dette, vil du motta full refusjon.

Jurisdiksjon:
Våre bestillingsbetingelser og enhver avtale de omfatter reguleres i alle henseender av norsk lov. Begge parter er enige om at enhver tvist, krav eller annet som oppstår mellom oss i forbindelse med kontrakten eller bestillingen, skal behandles av lokal domstol

In English:
To cancel you must contact us by Email: henning@heroy-kajakk.no. If you wish to change date or activity we will try our best but this can not be guaranteed and our cancellation policies are followed if not. 

Cancellation policy for guided tours:
– Cancellations can be made until 14 days before the start of the tour, with a 90% refund

– Cancellations between 14-7 days before the start of the tour, with a 50% refund

– Cancellations less than 7 days before the start of the tour will not be refunded.

We charge the amount in NKR from your card on the day of the booking. A refunded amount will reflect the exchange rate on the day the refund is issued and not the exact amount you paid in your currency.

Cancellations/changes by us: Karlsen Kajakk & Sykkel ENK, and our partners reserve the right to cancel the activity at any point for safety reasons. In this event you will be offered an alternative product or date. If you wish to decline this, you will receive a 100% refund.

Our booking conditions and any agreement to which they apply are governed in all respects by Norwegian law. We both agree that any dispute, claim or other matter which arises between us out of or in connection with your contract or booking will be dealt with by the local court.